Vítame Vás na stránkach ÚPSVR Lučenec


Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Obsah

Všeobecné informácie

Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravuje poskytovanie finančných príspevkov ako sociálnych dávok, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa, ak náhradnú starostlivosť o dieťa vykonáva osobne na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu iná fyzická osoba ako rodič.

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je určený na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zmeny zákona č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa môžete nájsť v nasledovných predpisoch

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 272/2011 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 337/2010 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 325/2009 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 266/2008 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 322/2007 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 494/2006 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Obsah


Podmienky nároku

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič,

 • ktorému bolo na základe rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia príslušného orgánu zverené dieťa do náhradnej starostlivosti,
 • ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím a
 • ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak

 • sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,
 • náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu alebo
 • dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Obsah


Oprávnená osoba na osobitný opakovaný príspevok

Oprávnená osoba na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič.

Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.

Obsah


Uplatnenie nároku na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "platiteľ ").

Žiadosť o príspevok musí obsahovať  -common- ikonka WORD :

 • meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresu pobytu
 • rodné číslo náhradného rodiča a zvereného dieťaťa.

Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Obsah


Konanie o nároku

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem §60, §61 až §68 zákona o správnom konaní (správny poriadok), ak tento zákon neustanovuje inak.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

Obsah


Výška osobitného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi

Výška osobitného opakovaného príspevku od 1.septembra 2011 je 69,36 € mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Obsah


Výplata príspevku

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "platiteľ ") vypláca opakovaný príspevok náhradnému rodičovi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok.

Platiteľ vypláca opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Platiteľ poukazuje príspevok na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca príspevok v hotovosti.

Príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

Zastavenie výplaty príspevku

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, či oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, platiteľ rozhodne o zastavení výplaty príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento príspevok už vyplatil.

Obnovenie výplaty príspevku

Platiteľ rozhodne o obnovení výplaty príspevku, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvodné pochybnosti, pre ktoré bola jeho výplata zastavená.

Platiteľ obnoví výplatu príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty.

Platiteľ doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok boli splnené počas tohto obdobia.

Obsah


Povinnosti žiadateľa

Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu.

Obsah


Zánik nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Obsah


Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

Úradné hodinyOdbor sociálnych vecí
vrátane pracovísk
Fiľakovo a Poltár
odd. dávok v HN
odd štátnych soc. dávok
odd. peňažných prísppevkov na kompenzáciu ŤZP
urhod2osv

Miera nezamestnanosti

Lučenec 12/2012 
Miera nezam. v %: 25,59
Počet nezamestnaných: 8 688
Poltár 12/2012 
Miera nezam. v %: 27,43
Počet nezamestnaných: 3 182

Odkazy

cipc


 


 


 eures