Vítame Vás na stránkach ÚPSVR Lučenec


§ 49a Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

sa poskytuje v súlade s ustanovením § 49a

zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/.

Charakteristika zapracovania

Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania (ďalej len „zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie") podľa § 49a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") je nadobudnutie praktických skúseností a pracovných návykov potrebných na vykonávanie pracovných činností u poskytovateľa zapracovania.

Poskytovateľ zapracovania prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa na pracovnom mieste zapracovával viac ako jeden celý kalendárny mesiac, nasledujúci deň po skončení zapracovania najmenej na obdobie šiestich mesiacov. Ak si poskytovateľ zapracovania nesplní tento záväzok, novú dohodu o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a poskytovateľom zapracovania je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa porušenia záväzku.

Poskytovateľ zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „poskytovateľ zapracovania") podľa § 3 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ, ktorý môže znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania zapracovať na vykonávanie požadovaných pracovných činností.

Základné informácie súvisiace so zapracovaním znevýhodneného UoZ u poskytovateľa zapracovania:

- zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u poskytovateľa zapracovania sa vykonáva:

 • najdlhšie počas 3 kalendárnych mesiacov,
 • v rozsahu najviac 30 hodín týždenne, okrem týždňa, v ktorom sa zapracovanie začalo vykonávať,
 • začiatok denného času zapracovania a jeho rozvrh určuje poskytovateľ zapracovania.

Znevýhodnený UoZ môže vykonávať zapracovanie u poskytovateľa zapracovania aj mimo územného obvodu, v ktorom má znevýhodnený UoZ trvalý pobyt, ale jeho zaradenie na vykonávanie zapracovania zabezpečuje len ten úrad, v ktorom je znevýhodnený UoZ vedený v jeho evidencii uchádzačov o zamestnanie v územnom obvode, v ktorom má znevýhodnený UoZ trvalý pobyt.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zapracovanie na základe žiadosti, ktorú mu poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo odporučenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo odporučenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na zapracovanie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý vykonáva zapracovanie, príspevok na zapracovanie mesačne vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zapracovanie nevykonával celý kalendárny mesiac, príspevok sa mu poskytne v pomernej výške zodpovedajúcej počtu pracovných hodín. Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne príspevok na zapracovanie znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie najneskôr do 30 dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Úhrada ďalších finančných prostriedkov počas zapracovania:

Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje zapracovania, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona o službách zamestnanosti vypláca:

 • cestovné výdavky z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na miesto vykonávania zapracovania a späť a výdavky na stravovanie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
 • preukázané výdavky na ubytovanie počas zapracovania, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, najviac vo výške 33,20 EUR na deň,
 • výdavky na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti,
 • náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie poskytovateľovi zapracovania a náklady na poistenie súvisiace so zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie doma alebo v zahraničí,
 • náklady na úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie, ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie uzatvorí poistnú zmluvu o úrazovom poistení pre prípad úrazu počas vykonávania zapracovania najneskôr do dňa nástupu na zapracovanie.

 

Základné informácie o možnosti zapracovania znevýhodneného UoZ v zmysle § 49a zákona o službách zamestnanosti poskytne znevýhodnenému UoZ útvar informačných a poradenských a sprostredkovateľských služieb úradu alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona o službách zamestnanosti.

Ďalšie informácie o aktuálnych možnostiach zaradenia na zapracovanie budú znevýhodnenému UoZ, spĺňajúcemu podmienky poskytovateľa zapracovania, sprostredkované priebežne zamestnancami úradu. 

Informácie pre poskytovateľa zapracovania pred zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie:

Ak poskytovateľ zapracovania prejaví záujem realizovať zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, tak môže predložiť písomnú žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa evidencie konkrétneho znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorého má záujem zapracovať.

Súčasťou tejto žiadosti je aj:

 • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo inom podobnom konaní, ktoré nie je staršie ako 1 mesiac,
 • špecifikácia miest na zapracovanie pred prijatím do zamestnania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, v prípade, ak poskytovateľ zapracovania predkladá žiadosť na viac profesií a druhov vykonávaných činností, vyšpecifikuje ich v tejto prílohe k žiadosti,
 • zriaďovacia listina, u podnikateľských subjektov overená kópia výpisu z obchodného registra, živnostenský list a pod. nie staršie ako 3 mesiace (táto podmienka neplatí v prípade štátnych subjektov zriadených zákonom),
 • overená kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. overený list vlastníctva (neplatí pre štátne subjekty zriadené zákonom).

Poskytovateľ zapracovania môže kompletnú žiadosť predložiť súčasne na viaceré úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ak predpokladá, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich podmienku profesijného zamerania alebo druhu požadovaných činností. Poskytovateľ zapracovania nemusí žiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o potrebné formuláre, ale môže použiť formuláre zverejnené na tejto web-stránke znevýhodneného UoZ na vykonávanie zapracovania pred prijatím do zamestnania.


Kontakt:

Ing. Monika Chodúrová, tel.:047/2441411, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodinyOdbor sociálnych vecí
vrátane pracovísk
Fiľakovo a Poltár
odd. dávok v HN
odd štátnych soc. dávok
odd. peňažných prísppevkov na kompenzáciu ŤZP
urhod2osv

Miera nezamestnanosti

Lučenec 12/2012 
Miera nezam. v %: 25,59
Počet nezamestnaných: 8 688
Poltár 12/2012 
Miera nezam. v %: 27,43
Počet nezamestnaných: 3 182

Odkazy

cipc


 


 


 eures